Koszyk

Regulamin

Obowiązuje od (data): 30-10-2020

Sklep internetowy Zimny Auto, działający pod adresem akcesoria.zimny.com.pl, prowadzony jest przez: Zimny Auto Sp. z o.o., ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź,  NIP: 729 26 16 199. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 8.480.000,00 PLN, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000280525.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy Zimny Auto, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w salonie sprzedaży w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 142/146.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową akcesoria.zimny.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 697 083 678 lub za pomocą adresu e-mail zamowienie@akcesoria.zimny.com.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

Przyjęcie do realizacji zamówienia:

 1. w przypadku gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy i wybiera opcję płatności przy odbiorze lub przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
 2. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
 3. w przypadku zamówień płatnych poprzez dostawcę płatności elektronicznych – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji transakcji.

Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów o ile opis nie mówi inaczej. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Użytkownik może zażądać wystawienia faktury VAT za dokonaną sprzedaż.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Taka faktura VAT w formie elektronicznej stanowi dowód zakupu. W przypadku zakupu stacjonarnego w salonie, Użytkownik otrzymuje fakturę VAT w formie papierowej lub na żądanie, w formie elektroniczne po podaniu adresu e-mail, na który faktura VAT ma zostać przesłana. Na Kliencie ciąży obowiązek podania prawidłowego adresu e-mail.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w zamówieniu oraz możliwa do pobrania ze strony zamówienia dostępnego na stronie akcesoria.zimny.com.pl po uprzednim zalogowaniu do panelu klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@akcesoria.zimny.com.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu umieszczonym na stronie WWW Sklepu.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu.

3. Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu.

Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sklep może przesyłać za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego informacje o statucie dostarczenia zamówionego towaru.

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 2. za pomocą płatności udostępnionych przez operatora płatności internetowych.

5. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych (chyba że opis towaru inną możliwość).

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres reklamacje@akcesoria.zimny.com.pl lub drogą pocztową na poniższy adres: Zimny Auto Sp. z o.o., ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź, z dopiskiem: „Sklep Akcesoria – Reklamacja”.

W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w serwisach gwaranta bądź przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Zimny Auto Sp. z o.o. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres reklamacje@akcesoria.zimny.com.pl lub drogą pocztową na poniższy adres: Zimny Auto Sp. z o.o., ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź, z dopiskiem: „Sklep Akcesoria – Reklamacja”.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Zimny Auto Sp. z o.o. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

Przedstawiciel Sklepu niezwłocznie kontaktuje się z Klientem i informuje o procedurze reklamacyjnej.

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z zaleceniami Producenta.

Klient powinien sprawdzić stan zamówionego towaru przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, Klient powinien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia dla Sklepu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie pracownika Sklepu o zaistniałej sytuacji w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

6. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

Zimny Auto Sp. z o.o., ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź, z dopiskiem: „Sklep Akcesoria – Zwrot”.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Zwrot środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

Jeśli dostarczony Klientowi towar nie był zgodny z zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie poinformować Sklep o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe towar zostanie wymienimy na właściwy, na koszt Sklepu. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w Sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Zimny Auto Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione produkty.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia, które ponosi Konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Zimny Auto Sp. z o.o., ul. Rzgowska 142/146, 93-311 Łódź,  NIP: 729 26 16 199. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 8.480.000,00 PLN, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000280525.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta Klienta w serwisie akcesoria.zimny.com.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Zimny Auto oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie akcesoria.zimny.com.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu akcesoria.zimny.com.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik  może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Zimny Auto Sp. z o.o. i przez jej partnerów biznesowych na zasadzie umowy powierzenia danych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Zimny Auto Sp. z o.o. oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Zimny Auto Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie akcesoria.zimny.com.pl adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z Zimny Auto Sp. z o.o. poprzez adres e-mail: rodo@zimny.com.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Zimny Auto Sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Zimny Auto Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia Klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a Zimny Auto Sp. z o.o. umowy.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Zimny Auto Sp. z o.o. zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z Zimny Auto Sp. z o.o. na adres e-mail rodo@zimny.com.pl.

8. Postanowienia końcowe

Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu akcesoria.zimny.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie akcesoria.zimny.com.pl.

Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Zimny Auto. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Szczegółowe informacje dla konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Przedsiębiorcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Darmowa wysyłka

Dla zakupów od 200 zł

14 dni na zwrot

14 dni na odstąpenie od umowy

Szybka dostawa

Kurier DPD, Paczkomaty InPost

Bezpieczne płatności

Przelewy24